Ostutingimused

Ostutingimused

1.Üldtingimused,ulatuvus ja kehtivus

 • 1.1.Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna  Ehtekivi vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete  kohta.

1.2.Lisaks käesolevatele tingimustele,  reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis toimivad  õigusaktid.

1.3.Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse ostukeskkonna  kaudu ning need jõustuvad avaldamise hetkest.

  2.Hinnad

2.1.Hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.2 alapunktis sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2.Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse toote lehel ja Teie ostukorvis.

2.3.Kui toote hind on ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale Kliendi poolse tellimuse esitamist, on  kliendil või müüjal õigus müügitehingust taganeda.

  3.Ostukorv ja  tellimuse sooritamine.

3.1.Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile  „Lisa ostukorvi“

3.2.Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris“ Kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile“Vormista tellimus.

3.3.Sisestage nõutavad andmed ja valige transpordi variant ning tasuge tellimuse eest.

  Tellimuse kinnitus saadetatakse Teie elektronposti aadressile.

3.4.Olge tellimuse  vormistamisel tähelepanelik,sest selle  informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub toodete häireteta kohaletoimetamine.

3.5.Toodete müügileping loetakse sõlmituks arvates arve tasumise laekumisest.

4.Tellimuste eest tasumiseks suunatakse Teid Maksekeskusse,kus saate valida pangalingi   ning  ost

lõplikult sooritada.

NB!Tellimuse kinnitamiseks tuleb kindlasti vajutada pärast maksmist nupule*tagasi kaupmehe juurde*

5.Toodete kohaletoimetamine

5.1.Peale arve tasumist toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt märgitud postiasutuse kaudu.

Hinnakiri pangalingi juures.

5.2.Saadetise saabumisel teavitatakse teid sõnumi teel.

6.Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1.Teil on

õigus peale toodete eest tasumist , kuid enne toodete kohaletoomist oma tellimus tühistada, saates elektronposti aadressile info@ehtekivi.eu vastavasisulise teate koos arve numbriga ning  oma arvelduskonto numbriga või helistades kontakttelefonil 53490033.

  1. Peale  toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks.Juhul, kui tooted  Tarbijale ei sobi, on õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada,täites „Toote tagastus“
  2. Tellimuse tühistamisel  tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamise kohta teate saamisest  kuid mitte varem kui tagastatud kaup on saabunud lattu.
  3. Kui tagastatud toode on halvenenud ja see on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud müüjast ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena,on müüjal õigus tasaarvestada  toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele tagastamisele kuuluva summaga, Tasaarvestamiseks saadab müüja Teile

tasaarvestuse avalduse Teie poolt tellimuse vormistmisel teatatud e-posti  adressile, Juhul ,kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata  toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert.

7.Garantii

7.1 Müüja vastutab toodetel esinevate puuduste ja nõuetele mittevastavuse eest.

7.2 Müüja ei vastuta Kliendi süül toote halvenemise/kahjustamise eest

puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel ja toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

                  

  1. Toote nõuetele mittevastavuse või  toote juures puuduste avastamisel täitke „Toote tagastus“ vorm hiljemalt arvates toote juures puuduse avastamisest.Nimetatud tähtaja järgimata jätmise korral kaotate õiguse toote nõuetele mittevastavuse.
  2. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa koos transpordi kuludega Teie poolt näidatud arveldusarvele hiljemlat 7 päeva jooksul.
   1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1.Müüja vastutab Teie ees ja Teie vastutate müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.Müüja ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja  ei saanud mõjutada ning mille saabumist müüja ei näinud ette ega võinud ette näha see on -vääramatu jõud-

            9.Muud tingimused

9.1.Kõiki ostukeskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid  käsitletakse kui  konfidentsiaalset infot, Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele,Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist.

9.2.Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eest Vabariigis  kehtivatest õigusaktides

9.3Teie ja müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimise teel.Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitsesse või kohtusse.Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Crispy Marketing OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.